Mycket välkomna

 

till Skintebo Gilles årsmöte

 5 mars 2019 kl 19:00

 

1.  Ordföranden öppnar mötet

     a.  Fråga om fullmakter

     b.  Fråga om mötet utlysts stadgeenligt

     c.  Fråga om dagordningen kan godkännas

2.  Val av ordförande för mötet               

3.  Val av sekreterare för mötet

4.  Val av två justeringsmän, tillika

       rösträknare, att jämte mötets ordförande

       justera dagens protokoll

5.  Föredragning av senaste mötets protokoll

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse

7.  Styrelsens ekonomiska redovisning

8.  Revisorernas berättelse

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelse

11. Val av revisor och suppleant

12. Val av valberedning

13. Styrelsens förslag till framtida budget och

        verksamhet inklusive medlemsavgift

14. Övriga frågor

15. Mötet avslutas